Vedtægter for Ballerup Jazzklub

§ 1.
Foreningens navn er Ballerup Jazzklub, med hjemsted i Ballerup Kommune.

§ 2.
Foreningens formål er almennyttigt at udbrede kendskabet til jazzmusik, samt at skabe rammerne om om et levende jazzmiljø i Ballerup Kommune, herunder at støtte udøvende jazzmusikere.

§ 3.
Den daglige drift af Ballerup Jazzklub varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse.
Overfor Ballerup Kommune, samt bank og giro, tegnes Ballerup Jazzklub af formanden eller kassereren. Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller når to bestyrelsesmedlemmer stiller krav om dette. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.

§ 4.
Som medlem af Ballerup Jazzklub kan optages enhver, der har interesse herfor.

§ 5.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan de enkelte bestyrelsesmedlemmer, efter de af Ballerup Jazzklub fastsatte retningslinier, opnå dækning for personlige udlæg, der direkte er anvendt til opfyldelse af foreningens formål.
Sådanne ydelser vil være skattepligtige i det omfang, de overstiger de til enhver tid gældende satser i skattereglerne.

§ 6.
Intet medlem af Ballerup Jazzklub, herunder bestyrelsesmedlemmer, kan drages til hæftelse for de af jazzklubbens indgåede forpligtelser. Dette indebærer, at Ballerup Jazzklub alene hæfter for foretagne dispositioner med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 7.
Det påhviler bestyrelsen af holde sig orienteret om lovmæssige ændringer og som følge af disse sikre, at foreningens vedtægter og aktiviteter bringes i overensstemmelse hermed.

§ 8.
Generalforsamlingen finder sted hvert år i marts eller april måned.
Generalforsamlingen er højeste myndighed og kun den kan ændre eller ophæve vedtægter eller vælge bestyrelse.
Generalforsamlingen skal indkaldes via e-mail med mindst 14 dages varsel.

§ 9.
Dagorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets forlæggelse til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Det påhviler bestyrelsen på generalforsamlingen at fremlægge forslag til budget for det kommende regnskabsår. Budgettet bør i hovedtræk angive aktivitetsniveauet for det kommende år.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt, og senest 8 dage før, være formanden i hænde.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, bestående af:
– Formand
– Kasserer
– 4 bestyrelsesmedlemmer
– 1 suppleant til bestyrelsen
– 2 revisorer samt 1 revisor suppleant.

Formanden og kasserer vælges af generalforsamlingen.
Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
Formanden vælges i ulige år, og kassereren i lige år.
Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted, når personen er til stede eller skriftligt tilsagn foreligger.
Er der til bestyrelsesvalg opstillet flere kandidater, end der skal til, foretages skriftlig afstemning.
Andre afstemninger kan foregå ved håndsoprækning – med mindre skriftlig afstemning forlanges.
Alle afstemninger sker ved simpelt stemmeflertal.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker dette samt tilstiller en motiveret dagsorden, eller når der foreligger en beslutning fra bestyrelsen herom.

§ 11.
Ved opløsning af foreningen kræves 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Opnås kun simpelt flertal, kan der indkaldes til ny generalforsamling med kun dette ene punkt på dagsordenen, dog tidligst 8 dage efter ordinær generalforsamling. Til denne afstemning er simpelt flertal tilstrækkeligt.
De klubben tildelte instrumenter og andre effekter tilbage leveres til Statens Musikråd, Instrumentbanken.
Øvrige aktiver tilfalder Musisk Samråd i Ballerup