Referat og formandens beretning. Ordinær generalforsamling i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Lørdag, den 14. april 2012 kl. 17,00

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Torben Ek).

Ad. pkt.1:

Torben Ek blev valgt uden modkandidat.

Han takkede for valget og fortalte, at han netop havde modtaget et par nye høreapparater, og var derfor særlig "lydhør" over for kommentarer fra medlemmerne.

 

2.Formandens beretning.

Ad. pkt.2:

Formanden bad om et minuts stilhed til minde om Annelise Ulsing, som er afgået ved døden. Han mindedes ligeledes det store tab både personligt men også arbejdsmæssigt, det havde været for klubben.

Beretningen blev herefter læst op og godkendt uden kommentarer .

Du kan læse formandens beretning på det her link

 

3.Regnskabet forelægges til godkendelse.

Ad.pkt.3:

Regnskabet blev uddelt skriftligt og gennemgået af kasserer Niels Erik Madsen.

Han bemærkede, at årets resultat endte på et underskud, som blev dækket af klubbens kassebeholdning.

 

 

4.Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

Ad.pkt.4:

Idet det blev foreslået at kontingentet forblev uændret, 150kr., blev regnskabet herefter godkendt uden kommentarer.

5.Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ad.pkt.5:

Der var ingen indkomne forslag.

6.Valg.

Følgende er på valg:

Kasserer Niels Erik Madsen(modtager genvalg)

Suppleant Kirsten Bølling (modtager genvalg)

Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)

Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)

Revisor Gunnar Madsen (modtager genvalg)

Revisorsuppleant Frank Christiansen (modtager genvalg)

Da Annelise Ulsing er afgået ved døden, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for hende. Bestyrelsen har et forslag.

Ad.pkt.6:

Kasserer Niels Erik Madsen genvalgtes som kasserer.

Kurt Schouenborg valgtes i stedet for Annelise Ulsing.

Kirsten Bølling genvalgtes som suppleant. Jørgen Vilsøe
genvalgtes som suppleant.

Hanne Rasmussen genvalgtes som revisor.

Gunnar Madsen genvalgtes som revisor.

Frank Christiansen genvalgtes som revisorsuppleant.

7.Eventuelt.

Ad.pkt.7:

 

Kirsten Madsen var blevet informeret om en kommende entreforhøjelse for gæster.

Hun syntes det var ok, men mente at generalforsamlingen burde være et forum for alle at blive informeret.

Dertil svarede Niels Erik, at det først ville træde i kraft efter sommerferien, og at det ville blive annonceret i bladet.

Kurt Schouenborg fortalte, at hans hjerte brændte for lyden. Dersom der blandt medlemmerne var nogen, som havde lyst til at annoncere bands og skrive om deres musik på hjemmesiden, ville han være meget glad. Hertil konstaterede et medlem lidt tørt, at nu var han jo ligesom blevet valgt!!

John funderede lidt over tilskuddet fra Statens Musikfond: tilskuddet var godt nok hævet 2000kr sidste år, men det skulle bemærkes, at det året før var skåret med 5000kr, hvilket gav en ubalance på 3000kr.

Niels Erik mente, det havde noget at gøre med jazzklubbens repertoire.

Mødet sluttede i lighed med tidligere år med en anekdote fortalt af Torben Ek:

På værtshuset, Skindbuksen sidder en jazzelsker og drikker en whiskey, mens han lytter til en pianist. Pludselig bliver han killet på benene. En abe springer op på bordet, og tisser i mandens whiskey.

Manden spørger pianisten:"Kender du aben, som tissede i min whiskey?"

Hvortil pianisten svarede:"Det ved jeg ikke, men prøv om du kan fløjte den!"

 

Generalforsamlingen sluttede 17.30.

 

Referent Birgitte Christiansen

Dirigent Torben Ek

Formand Ole Hoffeldt