Ordinær generalforsamling
i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Lørdag, den 26. marts 2010 kl. 17,00

Æresmedlemmer.
Kirsten og Gunnar takker af efter mange år i baren, og blev i den anledning udnævnt til æresmedlemmer.

Bestyrelsen og alle vi andre siger tak for jeres store indsats for jazzklubben, og vi glæder os til at se jer på dansegulvet fremover.

Bestyrelsen i Ballerup jazzklub 2011:
Kirsten Bølling - Jørgen Vilsøe - Annelise Ulsing - Helle Hansen, dirigent - Ole Hoffeldt , formand - Niels Erik Madsen, kasserer - Birgitte Christiansen - Grethe Hesselberg

Medlemmer til generalforsamlingen
Formand Ole siger tak og overrækker gave fra jazzklubben

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Helle Hansen).

2.Formandens beretning.

3.Regnskabet forelægges til godkendelse.

4.Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

5.Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.Valg.

Følgende er på valg:
Formand Ole Hoffeldt (modtager genvalg).
Sekretær Birgitte Christiansen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Margaretha Hesselberg (modtager genvalg)
Suppleant Kirsten Bølling (modtager genvalg)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)
Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Gunnar Madsen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Frank Christiansen (modtager genvalg)

7.Eventuelt.


En musikalsk jazzhilsen og på gensyn/hør, bestyrelsen.

 

 


Referat af den ordinære generalforsamling i Ballerup Jazzklub.
Generalforsamlingen blev afholdt lørdag d.26.3.2011 kl.17.00
I Baghuset, Sct.Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

 

Ad pkt.1:
Helle Hansen blev valgt uden modkandidat .Hun takkede for tilliden og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt d.21.3.11 og hermed rettidigt.

Ad pkt.2:
Formandens beretning blev vedtaget uden kommentarer.

Ad pkt.3:
Regnskabet var blevet uddelt skriftligt.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Ad pkt.4:
Budgettet var ligeledes omdelt med et forslag om en fastholdelse af kontingentet 150 kr, hvilket godkendtes.

Ad pkt.5:
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Ad pkt.6:
Ole Hoffeldt blev genvalgt som formand.
Birgitte Christiansen blev genvalgt som sekretær.
Grethe Hesselberg blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Kirsten Bølling blev genvalgt som suppleant.
Jørgen Vilsøe blev genvalgt som suppleant.
Hanne Rasmussen blev genvalgt som revisor.
Gunnar Madsen blev genvalgt som revisor.
Frank Christiansen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad pkt.7:
Gunnar og Kirsten Madsen holder op efter mange år bag baren - men de bliver forhåbentlige flittige brugere af den, idet bestyrelsen udnævner dem til æresmedlemmer i Klubben!
Musikken stopper fremover kl.23.00. Til gengæld lukker baren først kl.23.15.
Det giver mulighed for at drikke ud og få en lille afsluttende passiar mellem medlemmer og evt.musikere.

Dirigent Helle Hansen sluttede med at udtrykke en stor tak til bestyrelse og webmaster for godt arbejde for klubben.

Mødet slut kl.17.25.

Referent
Birgitte S.Christiansen


Dato Dato

Underskrift Underskrift

_____________________________ ______________________________
Dirigent Helle Hansen Formand Ole Hoffeldt