Ordinær generalforsamling
i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 17,00

Dagsorden for generalforsamlingen:


1.Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Torben Ek).
2.Formandens beretning.
3.Regnskabet forelægges til godkendelse.
4.Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
5.Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
6.Valg.
Følgende er på valg:
Annelise Ulsing (modtager genvalg).
Niels E. Madsen (modtager genvalg)
Suppleant Kirsten Bølling (modtager genvalg)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)
Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Gunnar Madsen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Frank Christiansen (modtager genvalg)
7.Eventuelt.

En musikalsk jazzhilsen og på gensyn/hør, bestyrelsen.


Ad.pkt.1
Torben Ek blev valgt uden modkandidat. Han takkede for tilliden og kunne konstatere, at indkaldelsen var udsendt rettidigt. Han havde modtaget den d.20.februar 2010.

Ad.pkt.2

Formandens beretning

Ja, så har jeg igen kigget bagud på året der er gået.
Endnu engang et år med mange gode orkestre der
besøgte vores klub.
Et meget varieret program, som jeg håber, falder i
jeres smag.
I hvert fald kan jeg konstatere et meget flot fremmøde
hver gang til arrangementerne og det må jeg vel
kunne tolke som, at det er ok.

Vores nye tiltag - sommerjazz udendørs afprøvede vi i
juni måned for første gang.
Jeg havde længe haft et ønske om et sådant
arrangement.
En slags skovtur med medbragt madkurv og jazzmusik i
det frie.
Vi indkaldte til sommer-frokost-jazz i Damgårdsparken
og havde entreret med Leonardo Pedersens Jazzkapel
og en dejlig sangerinde Ane Kramme.

Vi havde også taget kontakt til "ham deroppe",
Men, men, vejrguderne drillede igen.
Hele formiddagen øsede det ned, men da kl. blev
12.00 var det som om vor bøn blev hørt.

Regnen holdt op og solen brød igennem.
På trods af den noget fugtige undergrund kom borde
og stole frem og det lykkedes at afvikle koncerten, som
blev en særdeles flot oplevelse.
Tænk -
alle blæserne i bandet kunne bare gi den alt hvad de
formåede, luftrummet kunne sagtens absorbere deres kraftfulde spil.
Jeg må dog se i øjnene, at et gratis arrangement af
denne størrelse er mere end vi som klub økonomisk kan
bære alene.
En succesfuld dag som godt kan tåle en gentagelse
og det kunne derfor være ønskeligt at se evt. sponsorer
indgå i et fremtidigt samarbejde.

Så holdt vi sommerferie frem til august, og starten på
sæsonen blev kirkekoncerten i Skovlunde Kirke.

Magnolia Jazzband og sangerinden Lillian Boutté stod klar til at forkæle os med en forrygende koncert.
Et særdeles veloplagt band og en sprudlende sangerinde holdt os tryllebundet i små to timer.

Oprindelig havde kirken et ønske om koncert ca. hvert andet år, men de har syntes så godt om de hidtil afholdte arrangementer, at vi blev bedt om at arrangere en Koncert allerede igen i 2010, som så er
berammet til den 19. november kl. 19.30

For os som medarrangører er det en flot cadeau at
være velkomne igen i år.

I september var det så tid til at opfylde et publikums
ønske, ja - vores alle sammens ønske om et genhør med
de dejlige franskmænd French Preservation og også
Denne gang blev det en mindeværdig jazzaften.
Det gjorde ikke spor at det kun var et år siden sidst.

Jeg synes vi efterhånden befinder os rigtig godt her i
Baghuset - og jeg føler mig sikker på, at vore nye lydmænd nok skal få styr på det ret besværlige lydanlæg.
De arbejder i hvert fald ihærdigt på det.
Vi er så heldige at 2 kompetente herrer blandt medlemsskaren har påtaget sig den opgave at kunne betjene anlægget.
Kurt Schouenborg og Vagn Hansen som i fællesskab har sat
sig på skolebænken.
En stor tak til dem, for at ville give os den bedste lyd.

Et andet nyt tiltag er udsendelsen af et Nyhedsbrev til
dem der har oplyst e-mail adresse.
Og som navnet siger, kan du læse om næste arrangement, om det seneste afholdte og andre relevante oplysninger.
Så, meld dig til listen med e-mail-adresser hvis du ikke
allerede er tilmeldt, det gør det meget nemmere for klubben og det betyder, at du meget hurtigt bliver opdateret om hvad der sker fremover.

Af andre ændringer kan jeg nævne vores skift til ny
mad -leverandør, nemlig kokken Thomas.
Han har allerede vist sig at være et godt kulinarisk bytte.

Vores tidligere leverandør bød på en prisforhøjelse som
vi fandt uacceptabel.

Den ønskede jazz-weekend på Tisvilde Højskole er nu
en realitet og bliver gennemført i dagene
den 28.5. - 30.5 2010.

Der er dog ikke overtegnet så du/I har stadig mulighed for at tilmelde jer. Dette gøres ved direkte henvendelse til Tisvilde Højskole.
Jeg tror det bliver nok et dejligt Weekendophold i
selskab med andre glade jazzfolk.

Ballerup Jazzklub kan ved årets udgang 2009 notere et aktivt medlemsantal på 250 - en meget stabil medlemsskare.

Stadig en flot opbakning til det videre forløb af vores jazzklub og som formand ser jeg kun bred tilslutning til det fortsatte arbejde.

Jeg og bestyrelsen vil som hidtil, arbejde for klubbens ve og vel, til gavn og glæde for jer - kære publikum.

Sidst, men ikke mindst vil jeg rette en stor tak til min bestyrelse for det gode samarbejde vi har.
Der skal også fra mig lyde en stor tak til barens personale og til alle de frivillige som gerne giver en hånd eller to.
Med jeres indsats har vi en velfungerende jazzklub der er hyggelig at besøge.

Hermed vil jeg slutte min beretning som fremlægges
for forsamlingen.


Formand
Ole Hoffeldt


Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Ad.pkt.3

Regnskabet blev uddelt skriftligt. Efter en kort gennemgang af kasserer Niels Erik blev regnskabet godkendt uden kommentarer.
Jørgen B Hansen stillede efterfølgende uddybende spørgsmål til resultatet vedr. Damgårdsparken og kirkekoncerten i Skovlunde.

Ad.pkt. 4

Budgettet var omdelt og godkendtes uden bemærkninger.
Kontingent 150,00kr forbliver uændret.
Asbjørn: Kunne der søges om tilskud via Tuborgs grønne koncerter? Ikke muligt da vi er bundet til Ceres som leverandør.

Ad.pkt. 5
Forslag ved Gerda Pedersen:§8 tilføjelse: "eller via e-mail".
Bestyrelsen gik enstemmigt ind for forslaget.
Bent Lundberg: Medlemmerne opfordres til at oplyse og opdatere e-mailadresser.

Ad. pkt.6
Annelise Ulsing blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Niels E. Madsen blev genvalgt som kasserer.
Kirsten blev genvalgt som suppleant.
Jørgen Vilsøe blev genvalgt som suppleant.
Hanne Rasmussen blev genvalgt som revisor.
Gunnar Madsen blev genvalgt som revisor.
Frank Christiansen blev genvalgt som revisor suppleant.

Ad. pkt. 7
Bent Lindenskov efterlyste bortkomne briller mistet ved et tidligere jazzarrangement.
Asbjørn roste nyligt afholdte "Pianobattle" til skyerne.
Næste arrangement i klubben er fredag d.9.4.10

I lighed med tidligere sluttede Torben Ek af med at takke for god ro og orden og følgende anekdote: Ole Molin, jazzguitarist bliver stillet følgende spørgsmål af en journalist:"Hvad er det første du gør, når du vågner?" Hvortil Ole Molin svarer: "Betaler mine regninger og går hjem"

Generalforsamlingen slut kl.17.30

Referent
Birgitte S.Christiansen

Dato: Dato:

Underskrift:_______________________ Underskrift: _________________________
Dirigent Torben Ek Formand Ole Hoffeldt