Generalforsamling i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Lørdag, den 25. marts 2008 kl. 17,00

Dagsorden:

 

 

 

 

 

 

1. Valg af dirigent.

Referat fra generalforsamlingen:

ad.1 Da formand Ole Hoffeldt var syg, bød Niels E. Madsen velkommen.

Bestyrelsen foreslog som dirigent Torben Ek, der blev valgt.
Torben Ek takkede for tilliden og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt, idet han havde modtaget den
allerede den 7/2 2008.
Han bemærkede, at pkt. 5 og 4, som besluttet på sidste års generalforsamling ikke var blevet byttet om i den udsendte dagsorden.
Der var ingen indvendinger fra salen, så
Pkt. 5 Indkomne forslag blev rettet til pkt. 4
Pkt. 4 Budget, herunder fastlæggelse af kontingent blev rettet til pkt. 5.

Referat fra generalforsamlingen
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Lørdag, den 25. marts 2008 kl. 17,00

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. (bestyrelsen foreslår Torben Ek)

Referat

Da formand Ole Hoffeldt var syg, bød Niels E. Madsen velkommen.

Ad. Pkt. 1 Bestyrelsen foreslog som dirigent Torben Ek, der blev valgt.
Torben Ek takkede for tilliden og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt, idet han havde modtaget den
allerede den 7/2 2008.
Han bemærkede, at pkt. 5 og 4, som besluttet på sidste års generalforsamling ikke var blevet byttet om i den udsendte dagsorden.
Der var ingen indvendinger fra salen, så
Pkt. 5 Indkomne forslag blev rettet til pkt. 4
Pkt. 4 Budget, herunder fastlæggelse af kontingent blev rettet til pkt. 5.


2. Formandens beretning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. Pkt. 2 Formandens beretning .
Beretningen blev oplæst af Annelise Ulsing i formandens fravær.
Hun nævnte, at formanden selv havde nævnt i sin beretning, at sætternissen havde været på spil med hensyn til ombytning af pkt. 4 og 5.
Beretningen blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.


Formandens beretning.
Så er der gået endnu et år siden sidste generalforsamling, jeg synes det igen har været et godt år med meget god jazz og mange spændende forskellige orkestre, lige fra Sigøjner inspireret musik med Sving String til de unge Six City Stompers, Svenske og Engelske orkestre og i sidste måned hvor vi holdt Jubilæums koncert med Lillian Bouttè og Hans Knudsen, for ikke at forglemme alle de andre gode og spændende orkestre vil jeg bare sige at vi i bestyrelsen er tilfredse med vores musik valg.

Siden sidste år er indretningen i Baghuset blevet lavet om
scenen er flyttet bag i lokalet, det er ikke efter Ballerup Jazzklubs ønske, men et flertal af Musiks samråd har besluttet det og ved simpel flertals beslutning må vi bøje os i demokratiets navn. Der er kommet et nyt musik anlæg som vi prøvede i sidste måned, det betyder at orkestrene ikke selv skal slæbe på forstærkere og højtalere, det betyder også at vi er meget afhængig af at der er en der kan betjene anlægget, lige nu er det Søren der kan, men det ville være ønskværdigt om endnu en person ville være klar til at hjælpe med anlægget så Søren ikke alene er bundet op på denne opgave.

Ballerup jazzklubs medlemsblad udkommer ca. 4 gange om året,
der er nogle der får bladet før andre, det er dem der modtager via E-mail, som jo også er meget billigere for klubben, så hvis der er nogle der har E-mail adresse og gerne vil have klubbladet på mailen, så kan I give jeres e-mailadresse til Kasserer Niels Erik Madsen eller gå ind på jazzklubbens hjemmeside og tilmelde jer der. All That Jazz vil også fremover blive udsendt via E-mail.

Vi er stadig interesseret i at få flere frivillige medhjælpere
til arrangementerne.
Borde og stole skal opsættes og inden vi går hjem er der oprydning af samme. Vi forestiller os at fremlægge en liste hvor man kan skrive sig på med navn og medlems nr. Vi vil således prøve at sikre, at man ikke skal føle sig forpligtet, hver gang man kommer i klubben.
Jo flere der melder sig til at give en håndsrækning, jo bedre lærer vi også hinanden at kende.

Kirkekoncert.
Til næste år, mere nøjagtigt fredag d. 28.august 2009, har vi fået lovning på igen at kunne afholde kirkekoncert i Skovlunde kirke og vi arbejder på at få en lige så flot koncert som sidste år, dog næste gang af længere varighed.
Vi synes at sidste koncert var lige lovlig kort, nåede lige i gang og så var det slut.

Tisvilde højskole.
Vi har som beskrevet, tidligere besøgt Højskolen og prøver igen i år nemlig den 30. maj - 1. juni 2008. I tæt samarbejde med forstander Mogens Johansen har vi udarbejdet et program for dagene.
Tilmelding enten direkte til højskolen på tlf. 48 70 76 36 eller til vores
Kasserer Niels-Erik på tlf. 33 31 76 86.
På nuværende tidspunkt er der ca. 20 tilmeldte, men for gennemførelse af arrangementet skal vi være ca. 40 personer, altså endnu ledige pladser. Jeg kan oplyse at vi har indgået et samarbejde med Brønshøj Jazzklub om turen som nu bliver gennemført, men stadig er det vores arrangement

ØST SJÆLLANDS JAZZKLUBBER
Ballerup Jazzklub er stadig medlem af Øst Danmarks Jazzklubber.
Vi mener fortsat at kunne nyde godt af et tværgående samarbejde i forbindelse med engagering af f.eks.udenlandske bands.

ALL THAT JAZZ
Fra Ballerup skal lyde en stor tak til Finn og Ingrid (Seaside) for dere store arbejde med at udgive folderen ALL THAT JAZZ som er til gavn for klubbens medlemmer, et godt redskab at have ved hånden.

Bar- drift.
I baren har vi (heldigvis) stadig et fast makkerpar nemlig Kirsten og Gunnar.
Med sikker hånd styrer Kirsten alle indkøb, smører nogle gode madder er dygtig til at åbne for den sprudlende vin, jamen venner, vi kunne ikke klare at drive en bar uden dem.

Udenfor huset
Jeg vil i øvrigt gerne rette en stor tak til Ballerup Bladet v/Jørgen Nielsen, som så venligt formidler vores budskaber.

Ligeledes vil jeg gerne sige tak til Ballerup Kommune, som yder klubben et særdeles velkomment tilskud til driften.
Denne tak gælder naturligvis også til Kunstrådet som på lige vilkår
tildeler os et årligt tilskud

Bestyrelsen
En helt særlig tak til klubbens samlede bestyrelse, som alle lægger et stort arbejde i de enkelte opgaver. Det er en ren fornøjelse for en formand. Tak alle, for et forrygende godt samarbejde

Hjemmesiden
Til Flemming Wagner - du gør et helt fantastisk flot arbejde med vores hjemmeside som absolut er værd at læse og vel at mærke ALTID er opdateret. Nogen gange har du næsten udført det før vores arrangement er færdigt. Det er bare SÅ OPTIMALT.

Til Annelise - en tak for din gode måde at byde velkommen til arrangementerne, men også din velkomst og præsentation ved navn af de enkelte orkestermedlemmer.
Du gør det bare rigtig flot.

Jeg synes også at du laver nogle flotte anmeldelser efter en god aften i Baghuset. Din evaluering med beskrivelse af aftenens oplevelse bliver efterfølgende at læse på vores hjemmeside, det klarer du og Flemming så det passer til billedserien.

På vores hjemmeside under Diasshow, kan I dels se billeder taget af Flemming fra den pågældende aften, og som sagt her læse Annelises evaluering på samme.

Sidst men ikke mindst -
tro ikke jeg har glemt jer medlemmer - tak for Jeres flotte fremmøde gennem året, jeres altid gode medbragte humør.
Se, det gør en formand varm om hjertet og giver drivkraft til fortsat at arbejde for den gode swingende jazz som vi alle bekender os til.

Jazzklubben tæller d.d. i alt 275. medlemmer.

Jo, til allersidst - en tak skal lyde til Torben Ek - som så venligt og
Bestemt styrer os igennem generalforsamlingens punkter.

Vi vil fremover stadig afholde 10 årlige arrangementer i Baghuset, heraf 2 gange med spisning, nemlig Generalforsamlingen og klubbens julefest.

På denne måde opfylder vi det krav der følger med de tilskud vi modtager, altså Kommune og Kunstråd.

Men, da vi jo er "JAZZ-FREEKS" for det er vi altså fra top til tå, ja så griber vi også chancen for at afholde f.eks. kirkekoncert eller hvad med måske en jazz-skovtur, hvilket selvfølgelig ligger udenfor de faste arrangementer i Baghuset.

Hermed vil jeg så slutte min beretning og lade disse bevingede ord komme til afstemning.


Formand
Ole Hoffeldt3. Regnskabet forelægges til godkendelse

 

Ad. Pkt. 3 Regnskabet, som blev uddelt skriftligt, blev gennemgået af kasserer Niels Erik Madsen.
Der er som tidligere år modtaget tilskud fra Ballerup kommune og Statens
Musikråd.
Regnskabet udviser i 2007 et overskud på ca. 20.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen
Ad. Pkt. 4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent
Ad. Pkt. 5. Budgettet var omdelt.
Vi har igen i år søgt tilskud fra Statens musikråd og Ballerup kommune
med kr. 15.000 fra hver for året 2008, men da finansloven endnu ikke er
vedtaget, ved vi endnu ikke, om og hvad vi får.
Kontingentet fastsættes uændret til kr. 150.00 pr. medlem for 2009.
Budgettet blev vedtaget

6. Valg
Følgende er på valg:
Niels E. Madsen (modtager genvalg)
Annelise Ulsing (modtager genvalg)
Kirsten Bølling (ønsker ikke genvalg)
(bestyrelsen anbefaler, at Nina Quistgård indtræder på denne post)
Suppleant Nina Quistgård (ønsker ikke genvalg)
(bestyrelsen anbefaler, at Kirsten Bølling indtræder på denne post)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)
Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Gunnar Madsen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Frank Christiansen (modtager genvalg)

Ad. Pkt. 6. Valg:
Niels E. Madsen blev genvalgt
Annelise Ulsing blev genvalgt
Nina Quistgård blev valgt i stedet for Kirsten Bølling
Kirsten Bølling blev valgt som suppleant i stedet for Nina Quistgård
Revisor Hanne Rasmussen blev genvalgt
Revisor Gunnar Madsen blev genvalgt
Revisorsuppleant Frank Christiansen blev genvalgt
7. Eventuelt. Ad. Pkt. 7. Eventuelt
Der blev rejst spørgsmål fra salen, om man ville overveje at lave et udendørsarrangement. Det blev besvaret med, at da det ikke er muligt at få Baghuset i april til næste år, fordi kommunen selv skal bruge det, vil man i stedet overveje muligheden for at henlægge et arrangement i Damgårdsparken. En anden mulighed er at lægge 2 arrangementer i samme måned f.eks. i begyndelsen og slutningen af en måned.
Der blev fra salen spurgt om, det er muligt at man, når musikken går i gang kan undersøge om lyden når ned til den anden ende af lokalet.

Jazzhilsen og på gensyn, bestyrelsen