Ordinær generalforsamling
i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup
Lørdag, den 19. marts 2016 kl. 17,00

Ballerup d.7.12.15.

Kære medlem af Ballerup Jazzklub.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Baghuset, SCT.Jakobsvej 1, 2750 Ballerup.
Lørdag d.19.3. 2016 kl.17.00


Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Birger Nielsen).

2.Formandens beretning.

3.Regnskabet forelægges til godkendelse.

4.Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

5.Indkomne forslag. Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.Valg. Følgende er på valg:
Kasserer Niels E. Madsen (modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem Troels Nielsen (modtager genvalg).
Suppleant Kirsten Bølling (modtager genvalg)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)
Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Ib Jørgensen (modtager genvalg) Revisorsuppleant

7.Eventuelt.


Med venlig hilsen og på gensyn/hør, bestyrelsen.

 Referat af generalforsamlingen  i Baghuset, SCT.Jakobsvej 1, 2750 Ballerup
afholdt lørdag d.19.3. 2016  kl.17.00.

 

Ad pkt.1:
Tom Skovgaard valgtes uden modkandidat.

Ad. pkt. 2:
Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt (22.2.16 pr. e-mail).

 Ad. pkt.3:
Kurt oplæste formandens beretning.
Beretningen godkendtes med applaus og uden kommentarer.

 Ad pkt.4:
Godt regnskabsår. Årets overskud: 14.700Kr.
Formue: 100.000kr.
Årets udgifter til musik: 150.000kr.

Vi er nu overgået til e-mailkorrespondance, dog kan programmer afhentes trykte i klubben ved arrangementer.
Regnskabet godkendt med applaus.
Budget nye år: kontingent 150kr uændret.
Budget tilsluttedes.

Ad pkt.5:
Der var ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 6:
Alle på valg genvalgtes.
Som revisorsuppleant valgtes Kirsten Pedersen.

Ad.pkt.7:
Ole: Tidligere madleverandør, Marens er lukket.
Ny kok, Sille fra Herlev Golfklub.

Fra Inger, par nr.7s bedre halvdel lød der tak til bestyrelsen for godt arbejde.

Reklame for søndagsmatineen d.30.10.16: Bestyrelsen vil igen være vært ved en kagebuffet.
Anna Pauline Anderson med trio er booket!

Tom Skovgaard afsluttede mødet kl.17:30 og takkede for god ro og orden.

 

 

Med venlig hilsen

Ole Hoffeldt
Ballerup Jazzklub
formand/booking

Gl. Rådhusvej 54 st. tv. 2750 Ballerup
mobil: 3024 3666
web: www.ballerupjazz.dk
e-mail: ole@ballerupjazz.dk