Ordinær generalforsamling
i Baghuset,
Sct. Jacobsvej 1, 2750 Ballerup

Lørdag, den 21. marts 2015 kl. 17,00


Referat af generalforsamlingen i Ballerup jazzklub
afholdt lørdag d.21.3.15 kl.17.00 i Baghuset, Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning.
3.Regnskabet forelægges til godkendelse.
4.Budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
5.Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
6.Valg.
Følgende er på valg:
Formand Ole Hoffeldt (modtager genvalg).
Sekretær Birgitte Christiansen (modtager genvalg).
Bestyrelsesmedlem Margaretha Hesselberg (modtager genvalg).
Suppleant Kirsten Bølling (modtager genvalg)
Suppleant Jørgen Vilsøe (modtager genvalg)
Revisor Hanne Rasmussen (modtager genvalg)
Revisor Ib Jørgensen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Frank Christiansen
7.Eventuelt.

Ad.pkt.1:
Birger Nielsen valgtes uden modkandidat
.
Ad. pkt.2:
Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt (indkaldt d.14.2.15).

Ad. pkt.3:
Grundet formanden, Oles fravær p.gr.a. sygdom, erstattede Grethe Hesselberg ham og læste formandens beretning højt for forsamlingen.
Den blev enstemmigt godkendt med kommentaren fra en tilhører: "Flot og fyldig".

Ad. pkt.4:
Overskud:10.000kr.
Formue: 86.000kr.
Spørgsmål og kommentarer fra medlemmer:
Kirsten: "Stiller Statens musikråd nogen form for betingelser, hvad angår musikgenre?"
Svar: "Egentlig ikke, men det kan have indflydelse på tilskudsstørrelsen, som i år ikke er maximalt" ( max. støtte lig kommunal støtte).
Budget 15:
Mindre støtte fra Statens musikråd.
Kontingent uforandret: 150kr.
Godkendt med applaus.
Et medlem, Vagn foreslog at man forhøjede musikbeløbet til 150.000.kr for dermed at højne musikniveauet. Dette blev støttet af Jørgen Vad.
Kirsten: Bands er sikkert booket for indeværende år, så der skal tænkes frem i tiden.
Snak om indsats angående udgifter til medlemmer, som ikke har/ikke opgi`r emailadresse.Ca 60 medlemmer mangler.
Budget godkendtes.

Ad.pkt.5:
Ingen forslag.

Ad. pkt.6:
Alle genvalgtes på nær revisorsuppleanten , Frank Christiansen, som ikke havde ønsket at fortsætte.
I stedet valgtes Torben Ek som revisorsuppleant.
Annette Rye Larsen nyvalgtes derudover som suppleant i bestyrelsen.

Ad.pkt.7:
Anders Frank vil gerne hjælpe Troels med sceneopsætning, når der er behov.
Reklame for Kira Martini matine d.4.10.15.
Birger Nielsen kopierede Torben Ek og sluttede af med en vits:
Mor besøger sin nygifte datter, som går nøgen rundt.
Moderen undrer sig, men får forklaringen, at det er hendes kærlighedsdragt.
Da moderen kommer hjem efterligner hun datteren.
Manden spørger konen, hvorfor hun går rundt på denne måde. Får at vide, at det er en kærlighedsdragt, hvortil han udbryder: "Skulle den ikke være strøget!!?"
Birger afsluttede mødet med at takke for god ro og orden.
Referent Birgitte.
Dato
Underskrift
_________________________________________________
Dirigent Birger Nielsen
Dato
Underskrift
__________________________________________________
Formand Ole Hoffeldt